wings
blue_2
girlsliderpic
blue_2
An t-ionnsachadh òg an t-ionnsachadh bòidheach “Early learning is beautiful learning” Gaelic proverb
Welcome to Cròileagan – Edinburgh's Gaelic playgroups. Cròileagan are playgroups for children under five; to introduce Gaelic to young children and their carers. We use simple Gaelic words to play games and sing songs – you don’t need to know any Gaelic to come along!


Fàilte do Chròileagan - cròileagain Dhùn Eideann. Se cròilegan buidheann cluiche do chlann fo aois 5 a bheir blasad den Ghàidhlig do chlann òg agus an luchd-cùraim. Bidh sinn a' cleachdadh faclan sìmplidh Gàidhlig agus òrain cluiche - chan fheum Gàidhlig a bhith agad airson a bhith an-lathair.