An t-ionnsachadh òg an t-ionnsachadh bòidheach

“Early learning is beautiful learning”