Gaelic education for school-aged children | Foghlam na Gàidhlig airson clann aig aois-sgoile

Primary Schooling
Children in Gaelic-medium Education learn all areas of curriculum through Gaelic until the end of Primary 3, and then learn in both English and Gaelic.Bun-sgoil Taobh na Pàirce opened in August 2013.  The school is open to all applicants from Edinburgh and the Lothians. School bus transport is available for families who live more than two miles from the school. Parents are not expected to be able to read, speak or understand Gaelic.  Many parents choose to learn Gaelic, and assistance with homework is available through the school and online.You can find more information about primary school level Gaelic education here: http://taobhnapairce.co.uk/.

Secondary Schooling
James Gillespie’s High School provides continuity through to secondary education.Gàidhlig (Gaelic language for fluent speakers) is available as a Standard and Higher Grade qualification.  There are also a growing number of additional subjects that are taught through the medium of Gaelic, for example Modern Studies and Physical Education.There are many extra-curricular activities available as part of the secondary Gaelic-medium experience, such as shinty, clarsach lessons, Gaelic choir, and film and media projects.

Find out more
Find out more from Edinburgh Council about Gaelic in Schools or by contacting Norma Martin, Edinburgh Council’s Gaelic Development Officer on 0131 529 2415

Bunsgoil
Ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, bidh gach pàirt den churiculum air a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig gu ruige deireadh Clas 3 is an uairsin sa dà chuid Beurla is Gàidhlig. Fosglaidh Bun-sgoil Taobh na Pàirce sa Lùnastal 2012.  Tha an sgoil fosgailte do luchd-tagraidh uile bho Dhùn Eideann agus na Lodainn. Tha comhdhail air bus na sgoile ri fhaotainn airson teaghlaichean a tha a’ fuireach còrr is dà mhìle bhon sgoil. Bidh tòrr phàrant a’ cur romhpa Gàidhlig ionnsachadh, is tha taic ri fhaotainn taobh na sgoile agus air loidhne. Gheibh thu an tuilleadh fiosrachaidh an-seo mu fhoghlam na Gàidhlig sa bhunsgoil an-seo: http://taobhnapairce.co.uk/.

Àrd-sgoil
Gabhaidh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a leantainn aig Àrd-sgoil Sheumais Gillespie. Tha Gàidhlig ri faotainn mar teisteanas Coitcheann is Àrd-Ìre.  Cuideachd, tha tuilleadh chuspairean air an teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig, mar eisimpleir Cuspairan Sòisealta agus Foghlam Corporra. Tha tòrr gnìomhan as dèidh sgoile a chuireas ri eòlas Gaidhealach mar iomain, leasainean clàrsaich, a’ choisir Gàidhlig is pròiseactan fiolm is nam meadhanan.

An tuilleadh fiosrachaidh
Gheibhear an tuilleadh fiosrachaidh bho Chomhairle Dhùn Eidinn mu Gàidhlig sna sgoiltean no cuir fios gu Norma Martin, Oifigear Leasachaidh na Gàidhlig Chomhairle Dhùn Eidinn air 0131 529 2415