Our library | Ar leabharlann

Story Sacks
To support learning at home we have made Story Sacks each based on a different topic (such as Colours, Animals, Shapes and a special Happy Birthday one). Each sack contains one or two books, a CD with a recording of the books read in Gaelic and a song, and an appropriate toy or activity. A translation of the book is included, as are the words of the song in both Gaelic and English and some useful phrases to help reinforce the topic.These have recently been introduced and we have received such positive feedback about them that we are busily producing some more.

Books
We have a good lending library of books which we keep up-to-date and includes lovely touchy-feely books for little ones, recognisable characters like Maisy Luch and Ròsaidh Rabaid (Maisy Mouse and Rosie Rabbit) and even learning resources for adults such as the Teach Yourself course.Popular, well-known stories include Bliadhna Thrang Spot (Eric Hill) and Oidhche Mhath, Sam (Amy Hest); we have phonetics books such as Aig na Bùthan (Norma Martin & Christine MacLeod) and board books for toddlers such as Clac-Clac Bo (Dealbhan le Luana Rinaldo) and An sutha (Maureen Roffey).

DVD Library
Our DVD library includes well-known characters like An Gruffalo, Tom Tractar and Maisy the Cat as well as specially made Gaelic resources such as Cabag which is full of lovely songs and rhymes and film of Gaelic nurseries around Scotland. Other titles we have available are Calum Clachair, Peppa Muc, Gaelic Children’s Favourites, Fifi agus na Flùragan and FilmG 2009-2012.

Pocannan Sgeul
Gus ionnsachadh aig an taigh a bhrosnachadh, tha sinn air Pocannan Sgeul a dhèanamh le gach fear stèidhichte air cuspair shònraichte (mar Dathan, Beathaichean, Cumaidhean agus fear sònraichte air Cò-Là-Breith). Tha leabhar no dhà anns gach poca, clàr den leughadh sa Ghàidhlig is òran agus dèideag fhreagarrach no gnìomh. Tha eadar-theangachadh den leabhar ann cuideachd, faclan an òrain sa Ghàidhlig agus Beurla agus abairtean feumail airson a’ chuspair a neartachadh. Chaidh iadsan seo a thoirt gu buil bho chionn ghoirid agus air sgàth nam beachdan taiceil a fhuair sinn orra, tha sinn trang a’ cruthachadh tuilleadh dhiubh.

Leabhraichean

Tha leabharlann math againn anns a bheil leabhaichean ùra a gheibhear air iasad is tha seo a’ gabhail a-steach leabhraichean àlainn beantainneach do na pàistean beaga, caractaran eòlach mar Maisy Luch is Ròsaidh Rabaid agus eadhon goireasan ionnsachaidh do dh’inbhich mar an cùrsa Teach Yourself.Gheibhear sgeulachdan eòlach air a bheil fèill mhòr mar Bliadhna Thrang Spot (Eric Hill) agus Oidhche Mhath, Sam (Amy Hest); tha leabhraichean fogharach mar Aig na Bùthan (Norma Martin & Christine MacLeod) agus leabhraichean-bùird airson cnapaich mar Clac-Clac Bo (Dealbhan le Luana Rinaldo) and An sutha (Maureen Roffey).

Leabharlann DVD
Sa leabharlann DVD tha caractaran eòlach mar An Gruffalo, Tom Tractar is Meusaidh an Cat agus goireasan a bha sa Ghàidhlig bho thus mar Cabag a tha loma-làn òran àlainn, rannan is fiolmaichean bho chròileagain bho air feadh na h-Alba. Gheibhear clàir eile mar Calum Clachair, Peppa Muc, Gaelic Children’s Favourites, Fifi agus na Flùragan and FilmG 2009-2012.