Resources | Goireasan

One thing which gets a lot of comments is the quality of our resources – as well as having an excellent selection of toys (we rotate these so that the children aren’t always playing with the same toys), we have a well-stocked library of Gaelic books and dvd’s which parents and carers can sign out and take home.

Singing is an important activity for us – it’s a great way to start to pick up a language – and we have our own song books, with the songs in both English and Gaelic.

Although you don’t need to know any Gaelic to come along, we’ll be adding some useful phrases to this site soon.

Se aon rud air an dèan daoine iomradh inbhe nan goireasan againn – cho math ri caochladh de dhèideagan (bidh sinn gan cur mun cuairt gus nach bi a’ chlann a’ cluich le na h-aon dèideagan), tha leabharlann Gàidhlig anns a bheil leabhraichean is DVDan a dh’fhaodas pàrantan is luchd-cùraim fhaighinn is a thoirt dhachaigh.

Tha seinn air leth cudromach dhuinn – se dòigh mhath a th’ann gus cànan a thogail – agus tha leabhraichean-òrain againn fhìn anns a bheil an dà chuid Beurla is Gàidhlig.

Ged nach fheum Gàidhlig a bhith agad, bidh sinn a’ cur abairtean feumail air an làraich seo a dh’aithghearr.